Trang chủ  >  Tin tức quê nhà

Hải Dương xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ
Thứ tư, 09/05/2018 | 7:07

Tỉnh Hải Dương đã xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực ngày một cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tỉnh Hải Dương đã xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực ngày một cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp uỷ thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng

Công tác quy hoạch cán bộ ở các cấp, các ngành trong tỉnh đã được các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy trình, dân chủ, công khai và đồng bộ ở cả 3 cấp. Đội ngũ cán bộ được lựa chọn vào quy hoạch đều bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; có cơ cấu tương đối phù hợp, đồng bộ giữa các ngành, các cấp; có các độ tuổi khác nhau, bảo đảm được tính kế thừa và phát triển.

Các cấp uỷ thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trên cơ sở quy hoạch đã xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kỹ năng công tác nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của vị trí, chức danh được quy hoạch. Tập trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn ngạch bậc và yêu cầu của vị trí việc làm.

Trong 6 năm 2011-2016, toàn tỉnh có 67 công chức, viên chức được đào tạo trình độ tiến sĩ; 726 người được đào tạo thạc sĩ; hơn 11.700 người được đào tạo đại học; 4.796 người được đào tạo cao đẳng; 435 người được đào tạo lý luận chính trị cao cấp, cử nhân... Tính đến tháng 9.2017, trong tổng số 41.239 cán bộ, công chức, viên chức có 99 người (chiếm 0,2%) có trình độ tiến sĩ, 2.270 người (chiếm 5,5%) có trình độ thạc sĩ và 25.521 người (chiếm 61,9%) có trình độ đại học. Về trình độ lý luận chính trị, có 1.093 người (chiếm 2,7%) đạt trình độ cao cấp, cử nhân, 7.780 người (chiếm 18,9%) đạt trình độ trung cấp.

Công tác bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, quy định, phát huy dân chủ. Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 134 lượt cán bộ; các huyện, sở, ban, ngành đã bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 1.694 lượt cán bộ. Nhìn chung cán bộ sau khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đã phát huy được năng lực, sở trường công tác.

Công tác luân chuyển cán bộ được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện luân chuyển 74 lượt cán bộ; các huyện, sở, ban, ngành thực hiện luân chuyển được 162 lượt cán bộ. Qua đánh giá, 100% đồng chí được luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiêm vụ ở cương vị công tác mới. Công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong những năm qua cũng được thực hiện nghiêm túc và đi vào nền nếp hơn, bảo đảm đúng quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thường xuyên quan tâm, coi trọng việc nắm và xử lý tình hình về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh. Nhiều nội dung thí điểm về công tác cán bộ theo chủ trương của Trung ương được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điển hình, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2010- 2015, 27 trong tổng số 465 đảng bộ cơ sở thuộc tỉnh thực hiện thí điểm đại hội cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Chỉ đạo tiến hành thực hiện thí điểm mô hình Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND ở 6 Đảng bộ xã và 1 Đảng bộ thị trấn.

Đến thời điểm này, tỉnh thực hiện việc bố trí  Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND ở 3 Đảng bộ xã. Từng bước thực hiện chủ trương của Trung ương về bố trí một số chức danh chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương. Trong tổng số 12 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đến nay đã bố trí 5 Bí thư cấp uỷ cấp huyện, 3 Chủ tịch UBND cấp huyện, 12 Trưởng Công an cấp huyện, 7 Chánh án Tòa án nhân dân và 6 Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện không phải là người địa phương. Tỉnh cũng đã xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển chức danh giám đốc, phó giám đốc sở, ngành.

Coi trong công tác rèn luyện đội ngũ 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ của tình cũng còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành của tỉnh đông nhưng chưa thực sự mạnh. Cơ cấu có mặt còn chưa hợp lý; kỷ cương, kỷ luật không cao. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngại học tập nâng cao trình độ. Một bộ phận cán bộ, công chức khối nhà nước chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Năng lực lãnh  đạo của không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới...

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành không ngừng phát triển và tiến bộ về nhiều mặt góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Đó là, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ. Giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Tập trung giải quyết kịp thời những hạn chế, khuyết điểm về công tác cán bộ. Thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ.

Đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, tiếp nhận đầu vào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Duy trì có nền nếp việc đánh giá cán bộ, đồng thời đổi mới phương pháp, quy trình, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, gắn với quy hoạch cán bộ. Đẩy mạnh công tác luân chuyển, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng và điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đổi mới và nâng cao chất  lượng công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý. Xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống cho đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng Đảng; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

Cấp uỷ các cấp tăng cường thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ và công tác cán bộ. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Điều lệ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định, quy chế của địa phương, đơn vị. Quan tâm tuyển chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực vào làm công tác ở cơ quan tổ chức cán bộ. Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc theo hướng chuyên sâu, rõ trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh việc thực hiện tin học hóa trong các hoạt động của các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ ở các cấp, các ngành.
 
Theo báo HD

Thống kê truy cập

Số người online : 139

Số lượt truy cập : 17517439